slide-kasova-belevka
Десен Слайдер

Кога се издава касова бележка?

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация. Законодателят е предвидил и санкция за неспазване на чл.118 от ЗДДС (чл. 185).

На основание разпоредбата на ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги, осъществени в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство.

Изискването за издаване на касов бон обаче не следва да се абсолютизара, тъй като, както е известно, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, такъв не се издава.

Българската народна банка издава лиценз на платежни институции за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно. Платежна институция, лицензирана в друга държава членка на ЕС, може да извършва на територията на Република България включените в лиценза й платежни услуги чрез клон, представител или директно, след като БНБ бъде уведомена за това от компетентния орган, издал лиценза.
Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги. Комисията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ).

”Когато плащането се извършва чрез „ Изипей ” АД, Epay.bg, Paypal, Ebg.bg следва да се извърши проверка в публичния регистър по чл. 17 от ЗПУПС, за да се установи дали посочените дружества фигурират в този регистър като лицензирани платежни институции. При положение, че същите са посочени в регистъра се налага извода, че ще се осъществява плащане на/чрез дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. В тези случаи вече по силата на чл. 3, чл. 1 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележка от фискално устройство.” Писмо № 96-00-533/13.12.2011 на НАП.

Плащането през виртуално ПОС устройство е безналичен паричен превод от банкова карта, т.е. не е включено в изключенията по чл.3 от НАРЕДБА № Н-18, при които не се маркира касов бон, въпреки, че по същество представлява банкова услуга, осъществявана като кредитен превод. Използването на този вариант за разплащане е новост за нашата търговска практика. ПОС терминалът е електронно устройство, което обработва плащания с дебитни и кредитни карти, работи в мрежа с други устройства, извършва справки за транзакциите – обща сума на терминала или обща сума на търговеца (за всички терминали, принадлежащи към търговеца). Виртуалния ПОС е устройство дефинирано програмно в дадена банка, чрез което се извършват плащания на стоки и услуги чрез Интернет сайта на търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн. От своя страна за извършване на плащането купувачът не е необходимо да извършва предварителна регистрация, а заплащането става само с въвеждане на данните за банковата карта.

Вижте брошурата на НАП  “Вземи си касовата бележка”

Подобни публикации

Leave a Comment