Общи условия и Политика за защита на личните данни

Условия за пазаруване в сайта на „КМ Консулт 2011”ЕООД

За извършване на покупки в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, Купувачът трябва да приеме Условията за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, визирани по-долу. В противен случай между Купувача и „КМ Консулт 2011” ЕООД не възниква договорно правоотношение с предмет доставка на избраното от Купувача фискално устройство.

Характеристики, цени и условия за онлайн продажба на стоките

Находящите се на сайта на „КМ Консулт 2011” ЕООД цени и други условия за извършване на дистанционната продажба, включително настоящите Условия за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, представляват офертата на „КМ Консулт 2011” ЕООД за сключване на договора за продажба на предлаганите от дружеството фискални устройства чрез „ON-LINE SHOP”. „КМ Консулт 2011” ЕООД има право да променя цените на предлаганите фискални устройства чрез „ON-LINE SHOP” по всяко време. Клиентът заплаща цената на фискалното устройство, актуална към момента на потвърждаване на поръчката от Купувача.

С оглед спецификата на предлаганите чрез „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД продукти, наред с доставката на закупеното по реда на настоящите условия фискално устройство, Доставчикът осигурява фискализацията му и регистрацията му в НАП.

Цената на фискалното устройство е без ДДС и включва едногодишна такса за SIM-карта към мобилен оператор, фискализация, регистрация в НАП.

Основните характеристики и цени на стоките, предлагани за закупуване чрез „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД са указани поотделно за всеки продукт. Стойността на доставката не е включена в цената на продукта.

Фискализацията на избраното фискално устройство и техническото му обслужване се извършва от „КМ Консулт 2011” ЕООД .

В цените на предлаганите в сайта софтуерни пакети не е включвена инсталация и обучение за работа със софтуерните продукти.

Регистрация на профил. Поръчка. Сключване на договор.

Всяко физическо или юридическо лице, което извършва покупка чрез онлайн магазина на „КМ Консулт 2011” ЕООД, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез регистрация, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на „КМ Консулт 2011” ЕООД и извършва валидни поръчки за закупуване на стоки чрез онлайн магазина на „КМ Консулт 2011” ЕООД.

Извършването на поръчката за доставка на фискално устройство /фискални устройства/ чрез „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД се извършва по следния начин: Купувачът избира продуктите, които иска да закупи, след като се е запознал с функционалните характеристики, техническата спецификация и придружаващата фискалното устройство документация. Клиентът избира сроковете на доставка, като посочва периода, в който желае да бъде извършена доставката. С натискането на бутоните „Изчисти поръчката”, „Преизчисли количества” и „Продължи пазаруването”, Клиентът може са откаже или промени поръчката. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията и потвърждава офертата на „КМ Консулт 2011” ЕООД за избраните от него фискални устройства при Условията за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД.

С натискането на бутона “Съгласявам се” Клиентът приема да получава информационни съобщения за промоции или предложения от страна на „КМ Консулт 2011” ЕООД до изричния му писмен отказ от такива.

С приемането на Условията за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на фискалното устройство /фискалните устройства/ и попълване на изискуемата информация за извършване на поръчката чрез „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, Купувачът извършва приемане на офертата на „КМ Консулт 2011” ЕООД, с което Договорът между страните за покупко-продажба на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се счита сключен при условията за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД.
С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

В поръчката Клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Най-късно на следващия работен ден, Клиентът получава потвърждение от „КМ Консулт 2011” ЕООД за получаване на поръчката на посочения от него имейл. „КМ Консулт 2011” ЕООД извършва проверка за валидност на поръчката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в поръчката данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър, както и коректността на посочения в поръчката адрес за доставка. „КМ Консулт 2011” ЕООД има право да не изпълни поръчка, направена през онлайн магазина, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в поръчката не са валидни.

Договорът за дистанционна продажба се сключва на български език.

Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява поради изтичане на срока с изтичането на 7/седем/ дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „КМ Консулт 2011” ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключването на договора по реда на настоящите Условията за пазаруване в „ ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, ако в рамките на тези 7 /седем/ дни не е извършено изцяло плащането от страна на Клиента на поръчаните фискални устройства по реда, предвиден в настоящите Общи условия.
Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената на избраните от купувача фискални устройства. Прехвърлянето на собствеността и риска от погиването на фискалното устройство /фискалните устройства/, предмет на дистанционната продажба, се извършва с доставката му на посочения от Купувача адрес.
Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди изявлението за сключване на договора. В случай на отказ от поръчка или неизвършване на доставката поради невалидни данни, заплатената от Клиента сума, подлежи на връщане.

КМ Консулт 2011” ЕООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

Разменените изявления във връзка със сключването на договора за покупка в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД се съхраняват от „КМ Консулт 2011” ЕООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

Начин на извършване на доставката

Условие за доставката е извършване на авансовото плащане от страна на Купувача.

Поръчаното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се доставя на Купувача чрез куриер на посочения от него адрес и през посочения от Купувача период за извършване на доставката. Цената на доставката може да варира в зависимост от  избрания от клиента куриер, стойността на поръчката и населеното място.

Фискалното устройство се доставя заедно със следната документация: инструкция за експлоатация, договор за гаранционно сервизно обслужване, свидетелство за регистрация на фискално устройство, фактура за покупка на фискално устройство (фискални устройства), паспорт за всяко закупено фискално устройство.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „КМ Консулт 2011” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката тя или нейната опаковка е повредена.

Връщане на стоки

В срок от 7 /седем/ работни дни след извършване на доставката, Купувачът-физическо лице, което има качеството на „Потребител” по смисъла на пар.13 т.1 от Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената стока при следните условия: Продуктите да бъдат с ненарушена цялост. Продуктите да бъдат с ненарушен външен вид /без наранявания, одрасквания, външни повреди/. Да не са правени опити за разглобяване на продуктите. Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, и неспазване на изискванията на производителя. Всички опаковки и предпазни фолиа да бъдат запазени с ненарушена цялост и търговски вид. Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки. Да бъдат представени оригиналната фактура и гаранцията, получени заедно с доставката на стоката.

Транспортните разходи за връщането на стоката до офиса на „КМ Консулт 2011” ЕООД са за сметка на клиента.

Заплатената от Купувача сума се възстановява по банков път в срок до 7 работни дни. Подаване на уведомяване за отказ от договор и връщане на стоки да извършва на адрес: гр.София, ул. „Хан Крум” 37, email: kaconsult@abv.bg

Плащане

С приемането на Условията на „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, Купувачът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената на избраното от него фискално устройство.
Цената на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се заплаща от КУПУВАЧА в срок от 7 дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „КМ Консулт 2011” ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключване на договора по реда на настоящите Условията за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД.
Цената на избраното от Купувача фискално устройство /фискални устройства/ се заплаща по банковата сметка на „КМ Консулт 2011” ЕООД, а именно:
IBAN: BG85 UNCR
7000 1522 4624 28
BIC:
UNCRBGSF
Банка:
Уникредит Булбанк

КМ Консулт 2011” ЕООД предоставя търговска гаранция за стоките, продавани чрез „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011 ” ЕООД, като правата на Купувачите и условията на гаранцията се съдържат в Гаранционната карта, предоставяна при извършването на доставката.

Гаранционното обслужване се извършва от фирма „КМ Консулт 2011” ЕООД с адрес:
Гр. София, ул. „Хан Крум” 37

Конфиденциалност

КМ Консулт 2011” АД гарантира конфиденциалността на предоставената фирмена информация на Купувача. Всяка информация, която попълвате в www.kmkasoviaparati.com с оглед извършване на покупка в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личните данни.

КМ Консулт 2011” ЕООД се ангажира да не предоставя предоставената фирмена информация на Купувача на трети лица, с изключение на тази част от информацията, която по силата на действащото в Република България законодателство следва да бъде предоставена на Националната Агенция по приходите в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, на мобилните оператори с оглед предоставяне SIM –карта за пренос на данни и на куриерската служба с оглед осъществяването на доставката.
Купувачът предоставя доброволно на „
КМ Консулт 2011” ЕООД необходимите с оглед осъществяването на покупката на фискалното устройство /фискалните устройства/ данни, като с приемането на Условията на „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД, Купувачът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъдат съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Купувача договор.

Прекратяване на договора

Договорът между Купувача и „КМ Консулт 2011” ЕООД се прекратява поради изтичане на срока му с изтичането на 7 дни от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „КМ Консулт 2011” ЕООД за избраните от него фискални устройства и сключване на договора по реда на настоящите Условията за пазаруване в „ON-LINE SHOP” на „КМ Консулт 2011” ЕООД.

Отговорност

КМ Консулт 2011” ЕООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти – юридически лица.

Политика за защита на личните данни

Ние от КМ Консулт 2011 ЕООД, ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

КМ Консулт 2011 ЕООД има много сериозно отношение към защитата на личната Ви информация в интернет. Този документ обяснява нашите виждания и практики относно поверителността и как те могат да се отнасят до Вас като потребител на нашия уебсайт.

Вие или Вашият – означава “Вие” като посетител или като потребител на уебсайта kmkasoviaparati.com. Ние, наш или нас означава kmkasoviaparati.com. Нашият сайт означава kmkasoviaparati.com.

Кои сме ние?

Сайтът kmkasoviaparati.com е собственост на КМ Консулт 2011 ЕООД.  Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас, е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

Какъв тип информация събираме от Вас?

Ние събираме информацията Ви, когато попълвате формата за запитване или поръчка на нашия сайт kmkasoviaparati.com. Това включва информация, предоставена по време на отправено запитване , за да получите платени или безплатни услуги, консултации или други допълнителни услуги. Възможно е да Ви поискаме информация и когато съобщите за проблем с нашия сайт. Ако се свържете с нас чрез имейл, е възможно да запазим копие от тази кореспонденция.

Информацията, която събираме от Вас, може да включва; Вашето име, имейл адрес, IP адрес , плюс всякаква информация, която предоставяте доброволно.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви върнем обратен и адекватен отговор по имейл. Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да изпратите/отправите запитване към нас.

Защо събираме Вашата информация?

Ние може да използваме информацията, която събираме от Вас, когато отправяте запитване, сърфирате в уебсайта по следните начини:

  • да подобрим уебсайта си, за да Ви обслужваме по-добре;
  • да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите запитвания;
  • да организираме проучване или друга функция на сайта;
  • за бързо обработване на транзакциите;
  • да поискаме оценки, отзиви и прегледи на услуги;
  • да се свържем с Вас след кореспонденция (имейл);
  • да продължим комуникацията с Вас, след като сте се свързали с нас първоначално и желаете да обсъдим вашето запитване.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

Ще предприемем предпазливи мерки, за да гарантираме, че няма да събираме лични данни от вас, от които не се нуждаем.

Как защитаваме Вашата информация?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашия сайт и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

За какъв период от време съхраняваме Вашата информация?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите запитвания и нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

Можете да изпратите заявка ръчно на имейл адрес: kaconsult@abv.bg, ако желаете информацията Ви да бъде забравена завинаги!

Оповестяване на Вашата информация?

Може да оповестим Вашата лична информация, ако сме длъжни от закона да го направим.

ВАЖНО: Ние не продаваме, не даваме под наем или даваме достъп до Вашата лична информация на трети страни, включително, но не само рекламодатели, стратегически партньори или доставчици. Приемаме защитата на вашата лична информация много сериозно.

Какви са Вашите права?

Имате право по всяко едно време да поискате копие от информацията, която държим за вас.Имате право да поискате да изтрием информацията, която имаме за вас и да бъдете забравени, след като отправите съобщение до фирмения имейл. Ако желате да получите копие на част от информацията или цялата Ви лична информация, моля, изпратете ни имейл на следния адрес.

Имейл: kaconsult@abv.bg

Искаме да се уверим, че личната Ви информация е точна и актуална. Можете да ни пишете да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна.

Промени в политиката ни за поверителност

Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани директно тук на тази страница.

Как да се свържете с нас?

Ако желаете да: получите достъп, да коригирате, премахнете или изтриете личната информация, която имаме за Вас, да подадете жалба или просто се нуждаете от повече информация, свържете се с длъжностното ни лице по защита на личните данни Даниела Василева Стойчева на имейл: kaconsult@abv.bg или на тел. 0896 210 955.

Cookies (“Бисквитки“)

kmkasoviaparati.com използва „бисквитки“ (cookies), за да подобри качеството на услугата на посетителите на нашия уебсайт и е публикувала настоящата политика за бисквитките. В нея се разяснява какво представляват бисквитките и как ги използваме на нашия сайт. Ако не желаете да получавате бисквитки, докато разглеждате нашия уебсайт, можете да промените настройките на браузъра си така, че да ви уведомява при получаване на бисквитки или можете да изберете да ограничите или блокирате бисквитките. Като повечето други компании, kmkasoviaparati.com използва бисквитки, за да подобри качеството на услугата на посетителите на нашия уебсайт . Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на вашия компютър. Те дават възможност на собственика на уебсайта да Ви отличи от останалите потребители на уебсайта. Бисквитките не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за прехвърляне на вируси и не могат да ни осигурят достъп до вашия твърд диск. Ние не можем да прочетем каквато и да било информация от вашия твърд диск, дори да съхраняваме бисквитки на него.

Данните, генерирани чрез бисквитките на kmkasoviaparati.com, могат да бъдат използвани за различни цели, включително следните:

Строго необходими

Тези бисквитки са необходими, за да навигирате в сайта и да използвате основните му функции.

Ефективни

Тези бисквитки събират информация за начина на използване на уебсайта ни от потребителите, например кои страници посещават най-често и дали им се появяват съобщения за грешки. Използват се за подобряване на работата на уебсайта ни в бъдещите му версии.

Функционални

Тези бисквитки дават възможност уебсайта да запомни настройки, които сте избрали, като например име, имейл, а също така осигурява и по-добро взаимодействие с конкретния потребител.

Насочващи

Ние не допускаме трети лица да рекламират на нашия уебсайт.

Можете да научите повече за това как да управлявате бисквитките като посетите www.aboutcookies.org, където е предоставена подробна информация за управлението на бисквитките на най-популярните браузъри. Имайте предвид, че е възможно части от сайта да не функционират правилно, ако забраните бисквитките.